Rechten en plichten van de psycholoog en de cliënt

De vrijgevestigde psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor gz-psychologen in de Beroepscode voor psychologen 2007 (zie www.psynip.nl). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht.

De behandelrelatie

De psycholoog is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en de cliënt met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog geen overeenkomst met de cliënt sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding van gegevens

De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. De cliënt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. De psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij over de behandeling overleg wil plegen met collega’s in intervisieverband. Deze collega's hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

Het behandelplan

De psycholoog is verplicht de cliënt te informeren over wat hij denkt dat er met de cliënt aan de hand is. Hij moet met de cliënt overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal de cliënt ook vertellen hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de cliënt toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. De psycholoog mag alleen informatie onthouden, wanneer de cliënt daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

Het dossier

De psycholoog bewaart de gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van de cliënt en over de cliënt, als ook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zo inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. De cliënt mag het dossier inzien en fotokopieën maken. De cliënt heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met toestemming van de cliënt, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft de cliënt recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. De cliënt mag wel iets aan het dossier toevoegen maar er niets uithalen. Wij werken met een combinatie van elektronisch dossier en een papieren dossier.

Zo mag de cliënt bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. Na beeïndiging van de professionele relatie bewaart de psycholoog het op naam gestelde dossier volgens de wettelijke bewaartermijn (15 jaar) waarna tot vernietiging zal worden overgegaan. De cliënt heeft het recht het dossier voortijdig te laten vernietigen en moet daar dan schriftelijk om verzoeken.


Langdurige afwezigheid

Wij hebben afspraken met collega’s in geval van onvoorziene langdurige afwezigheid.

Hoe te handelen bij klachten over de behandelaar

Als je klachten hebt over de psycholoog of de behandeling, dan kan je die in eerste instantie het beste met de psycholoog zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met de behandelaar op te lossen, dan kan je een klacht indienen bij de beroepsvereniging waar we bij zijn aangesloten. Voor Herma is dit de LVVP(www.LVVP.info) en voor Joost de NVGzP (www.NVGzP.nl).Tuchtrecht


Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen en psychotherapeuten onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kan je ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen, is te vinden op
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Postbus 20302
2500 EH Den Haag
telefoon 070 3405417

© 2020 Joost Baas Mail gerust!